De veranderde fiscale positie van de commissaris per 1 mei 2016

25 april 2016

Met ingang van 1 mei a.s. zal de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) in werking treden. Hierdoor verandert er veel. Zo komt de VAR te vervallen. Ook kan de Wet DBA gevolgen hebben voor de fiscale positie van de commissaris.

Huidige situatie voor de commissaris

Op dit moment geldt dat voor de belastingheffing commissarissen in fictieve dienstbetrekking zijn voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Dit betekent dat de beloning van de commissaris is onderworpen aan de regels voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en zorgverzekeringswet (Zvw). Commissarissen zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Situatie voor de commissaris per 1 mei 2016

Bij de totstandkoming van de Wet DBA heeft de Staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat ook de huidige fictieve dienstbetrekking van de commissaris zal komen te vervallen. Vooruitlopend hierop heeft de staatssecretaris een beleidsbesluit gepubliceerd. In het beleidsbesluit van 14 maart 2016 is goedgekeurd dat de arbeidsverhouding van een commissaris niet langer hoeft te worden aangemerkt als een fictieve dienstbetrekking. Het gebruik van deze goedkeuring is optioneel en derhalve alleen mogelijk als de betrokken onderneming en commissaris dat beide willen. Als er geen overeenstemming bestaat over toepassing van het besluit, dan blijft de inhoudingsplicht ongewijzigd.

Fiscale gevolgen

Loonheffingen

Het (optioneel) schrappen van de fictieve dienstbetrekking heeft de nodige gevolgen. Zo vervalt de heffing aan de bron en komt de loonkwalificatie te vervallen. Dit betekent dat de vergoeding van de commissaris enkel nog te belasten is als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheid in de inkomstenbelasting. Daarnaast verschuift de bijdrageplicht voor de Zvw van de vennootschap naar de commissaris.

Ook in grensoverschrijdende situaties zijn gevolgen te onderkennen, en dan met name bij buitenlandse commissarissen die hier in Nederland werkzaamheden verrichten. Door het vervallen van de fictieve dienstbetrekking mist de 30% regeling – in het algemeen – toepassing. Dit kan onder heel specifieke omstandigheden anders zijn. Eventueel zou opting-in dan een oplossing kunnen bieden. Wij, binnen Banning, kunnen een nadere check uitvoeren wat de fiscale gevolgen zijn voor de commissaris en de onderneming voor de loonheffingen en concreet advies geven.

Omzetbelasting

De BTW aspecten van de commissaris blijven ongewijzigd. Dit betekent dat voor de werkzaamheden de commissaris aan de heffing van omzetbelasting is onderworpen voor zover de commissaris voor deze werkzaamheden ondernemer is. Dit betekent dat de commissaris BTW zal moeten afdragen voor wat betreft de werkzaamheden en BTW die hij in rekening gebracht krijgt in aftrek kan brengen. Het is mogelijk dat de commissaris de kleine ondernemersregeling kan toepassen. Dit kunnen wij uiteraard nader voor uw situatie uitzoeken.

Kortom: voor een nadere check omtrent de fiscale gevolgen van de commissaris met betrekking tot de werking van de Wet DBA, laat een en ander checken door de advocaten en fiscalisten van BANNING!