De uitleg van “voorwaarden” in een intentieovereenkomst

expertise:

Ondernemingsrecht

21 november 2012

In een recent arrest heeft het Gerechtshof Arnhem zich uitgelaten over de inhoud, reikwijdte en juridische gevolgen van “voorwaarden” die zijn opgenomen in een intentieovereenkomst. In dit artikel zullen wij stilstaan bij de inhoud en betekenis van voornoemd arrest en de praktische gevolgen daarvan voor de transactiepraktijk en het opstellen van overnamecontracten.

Inleiding

In het kader van onderhandelingen over een potentiële (aandelen)overname wordt in de praktijk vaak een intentieovereenkomst gesloten tussen partijen. Dit is een overeenkomst waarin partijen – onder meer – met elkaar afspreken hoe zij de onderhandelingen zullen voeren over de mogelijke overname en het eventuele due diligence onderzoek dat zal worden uitgevoerd. Vaak bevat een intentieovereenkomst ook uitdrukkelijke “voorwaarden” waaraan moet worden voldaan. Dergelijke voorwaarden kunnen op verschillende manieren worden geformuleerd. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om in de intentieovereenkomst op te nemen dat de overname doorgang zal vinden onder de opschortende voorwaarde dat de overname door de raad van bestuur van de moedermaatschappij van de koper wordt goedgekeurd. Het omgekeerde alternatief zou zijn om op te nemen dat de overname doorgang zal vinden onder de ontbindende voorwaarde dat geen sprake is van goedkeuring van de moedermaatschappij van de koper. Op dit verschil in formulering van dergelijke voorwaarden en de juridische gevolgen daarvan gaat het Gerechtshof Arnhem in onderhavige zaak uitgebreid in.

Download het gehele artikel