Nederlandse Webshop en E-Commerce Leiders Beboet met EUR 500.000 in Juridisch Geschil

06 oktober 2016

Bij beëindiging van een handelsagentschapsovereenkomst hebben agenten mogelijk recht op meer dan alleen een goodwillvergoeding. Ze kunnen ook aanspraak maken op schadevergoeding. Het is nu door het Europees Hof van Justitie bevestigd dat EU-lidstaten mogen toestaan dat naast de goodwillvergoeding ook schadevergoedingen worden verstrekt. Deze extra vergoeding dient echter betrekking te hebben op iets anders dan wat al gedekt is door de goodwillvergoeding. Dit is goed nieuws voor handelsagenten die te maken krijgen met een contractbeëindiging.

Op 3 december 2015 wees het Hof van Justitie van de EU (HJEU) uitspraak in de zaak Quenon, die was voorgelegd door een Belgische rechter. Hieruit kwam naar voren dat bij beëindiging van een handelsagentschapsovereenkomst, EU-recht agenten de mogelijkheid biedt om naast de goodwill ook andere wettelijke compensatieclaims in te dienen onder nationaal recht. De crux ligt bij de voorwaarde dat deze claims iets anders omvatten dan wat al gedekt is door de goodwillvergoeding – dubbele compensatie is niet toegestaan.

Het lijkt erop dat de agenten in het voordeel zijn als het gaat om het leveren van bewijs. Ze hoeven niet aan te tonen dat een onrechtmatige daad of overtreding, die terug te voeren is op de opdrachtgever, heeft bijgedragen aan de extra geleden schade. Het is wel cruciaal dat de extra geclaimde schade niet al gedekt wordt door de reguliere goodwillvergoeding.

De basisprincipes voor deze regels zijn vastgelegd in de Europese Agentuurrichlijn 86/653/EEG. Deze richtlijn heeft als doel om agenten te beschermen tegen hun opdrachtgevers, de juridische zekerheid in zakelijke transacties te verhogen en de vrijheid van goederenbeweging tussen EU-lidstaten te bevorderen door de nationale wetgeving te harmoniseren.

In Nederland is deze richtlijn omgezet in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Volgens artikel 7:442(1) BW, heeft de agent recht op een goodwillvergoeding wanneer de agentschapsovereenkomst eindigt. Net als in België, waar de zaak Quenon werd behandeld, hebben Nederlandse wetgevers een systeem van goodwillvergoeding ingevoerd om de EU-wetgeving te implementeren. De goodwillvergoeding geldt in Nederland wettelijk, ongeacht enig recht op schadevergoeding.

De goodwillvergoeding kent echter een limiet. Het bedrag kan nooit meer zijn dan één jaar commissie of provisie. Het wordt berekend op basis van het jaarlijks gemiddelde van de afgelopen vijf jaar of als het handelsagentschap niet zo lang heeft geduurd, over de volledige periode ervan (artikel 7:442 (2) BW).

Indien een agent meer schade heeft geleden dan gedekt wordt door de goodwill, mogen EU-lidstaten de agent een wettelijk recht op volledige schadevergoeding verlenen. Het doel hiervan is om de zwakkere partij nog beter te beschermen. Volgens het Hof is dit onderdeel van het agentrecht niet geharmoniseerd door de Agentuurrichlijn.

Het lijkt erop dat de Nederlandse wet, naast de goodwill en eerder genoemde schadevergoeding, ook toestaat dat agenten andere schadevergoedingsclaims indienen. De formulering van artikel 7:442(1) BW lijkt open (“onverminderd enig recht op schadevergoeding”). De uitspraak in de Quenon-zaak lijkt deze interpretatie te ondersteunen.

Het is belangrijk voor agenten die te maken krijgen met een beëindiging van hun handelsagentschapsovereenkomst om zich bewust te zijn van de verduidelijking door het Hof van Justitie van de EU. Het recht op schadevergoedingen bij het beëindigen van een handelsagentschap mag niet leiden tot dubbele compensatie. Afgezien van deze beperking, toont het Quenon-arrest aan dat EU-lidstaten de vrijheid hebben om agenten bovenop de door de Agentuurrichlijn geboden bescherming, verder te beschermen.

Het lijkt erop dat in Nederland het Burgerlijk Wetboek al genoeg ruimte geeft voor rechters om extra schadevergoedingen toe te kennen. Wij raden agenten dan ook aan om zorgvuldig te beoordelen welke compensatieclaims zij kunnen indienen bij het beëindigen van hun handelsagentschapsovereenkomst.

Meer lezen over het beëindigen van een handelsagentschapsovereenkomst onder Nederlands recht? Lees onze andere artikelen:

– Rechten & aanspraken van de handelsagent
– Rechten & aanspraken van de principeel
– Hoe een commerciële agency-overeenkomst het beste op te zeggen?
– Extra schadevergoedingen bovenop goodwill
– Goodwill claimen voor bestaande klanten

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met Adriaan Buyserd, één van onze gespecialiseerde advocaten in Nederland (LinkedIn).