‘Blow the whistle’ kan nu ook anoniem in Brussel

expertise:

Mededinging & Regulering

21 maart 2017

De Europese Commissie lanceerde vorige week een nieuw klokkenluidersinstrument. De nieuwe regeling maakt het mogelijk om vermoedens van kartelinbreuken anoniem te melden. De Commissie geeft hiermee een duidelijk signaal dat het opsporen van kartels nog altijd de hoogste prioriteit heeft.

Volgens de Commissie wordt de anonimiteit van klokkenluiders via een speciaal ontworpen versleuteld messagingsysteem beschermd. De dienst wordt gerund door een gespecialiseerde externe serviceprovider die als tussenpersoon optreedt en die alleen de inhoud van ontvangen berichten doorgeeft zonder metagegevens door te zenden die zouden kunnen worden gebruikt om de persoon te identificeren die de informatie verstrekt.

Overigens voorziet de regeling ook in de mogelijkheid om niet anoniem te melden. Dit is aan de melder zelf. De nieuwe klokkenluidersregeling zal parallel aan het clementieprogramma van de Commissie blijven werken. Verschil is dat de klokkenluidersregeling voor een ieder openstaat, in tegenstelling tot het clementieloket dat enkel voor de kartellisten is. De link naar de regeling treft u hier.

Commentaar

ACM heeft medio vorig jaar een publiekscampagne gelanceerd waarin burgers werden opgeroepen kartels te melden bij ACM. Evenals bij de Commissie het geval is, neemt ACM het opsporen van kartels zeer serieus maar erkent daarbij ook dat alle hulp welkom is. ACM beschikt sinds jaar en dag al over een tiplijn die het ook mogelijk maakt om tips anoniem door te geven. Let wel: ACM kan anonimiteit in absolute zin niet garanderen. Als een kartelonderzoek wordt gestart op basis van een anonieme tip, en de rechter oordeelt later dat in het kader van de rechten van de verdediging inzage in de identiteit van de tipgever noodzakelijk is, dan heeft ACM zich neer te leggen bij het besluit van de rechter.

Tipgevers die willen melden bij ACM en verzekerd willen zijn van hun anonimiteit kunnen er ook voor kiezen een melding te doen via de landelijke tiplijn Meld Misdaad Anoniem of via een advocaat. Deze laatste heeft een geheimhoudingsplicht als gevolg waarvan de identiteit van de melder ook verborgen blijft.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Silvia Vinken of een van de andere advocaten van de sectie Mededinging en Aanbesteding van BANNING.