Banning International – Laatste Update over Brexit | Cruciale Informatie en Nieuws

10 september 2020

Op 30 juni 2020 is de nieuwe Franchisewet door de Eerste Kamer van het Nederlandse parlement aangenomen en deze treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. De wettelijke bepalingen met betrekking tot goodwill, non-concurrentie en tussentijdse wijzigingen aan de franchise formule worden van toepassing vanaf 1 januari 2023. Dit betekent dat franchisegevers slechts een kort tijdsbestek hebben om reeds bestaande contracten in lijn te brengen met de dwingende wetsbepalingen van de nieuwe Franchisewet. Actie is vooral urgent voor internationale praktijken, omdat de nieuwe Franchisewet franchisenemers gevestigd in Nederland het recht geeft de verplichte principes van de wet in te roepen, ongeacht de keuze van het recht in de franchiseovereenkomst. Het is daarom aan te raden bestaande franchiseovereenkomsten aan te passen om te voldoen aan dwingend recht en zo de mogelijk ernstige financiële gevolgen van de nieuwe Franchisewet te beperken.

Bereik van de nieuwe Franchisewet

De nieuwe Franchisewet regelt kort gezegd (pre-)contractuele relaties waarbij een franchisegever aan een franchisenemer, tegen vergoeding, het recht en de verplichting geeft om een franchise formule te exploiteren. Een aspirant-franchisenemer en franchisegever zijn onderhevig aan, onder andere, verstrekkende openbaarmakingsverplichtingen in de pre-contractuele fase. Volgens de nieuwe Franchisewet zijn contractpartijen ook verplicht om informatie te verstrekken over voorgestelde wijzigingen in de overeenkomst, investeringen die de franchisegever van de franchisenemer verlangt, kennisgeving van een besluit om een afgeleide formule te gebruiken, met inbegrip van een indicatie van de inhoud en reikwijdte van de afgeleide formule enzovoort. Het is ook vereist dat de franchiseovereenkomst bepaalt of er enige goodwill aanwezig is in de onderneming van de franchisenemer, zo ja, wat de omvang daarvan is en in hoeverre dat goodwill is toe te schrijven aan de franchisegever. Dit is slechts een beperkte selectie van onderwerpen die bijzonder dringend zijn en de onmiddellijke aandacht van franchisegevers eisen.

Nieuwe Franchisewet geldt ongeacht de keuze van het recht

De nieuwe franchisewet is van toepassing als de franchisenemer gevestigd is in Nederland en een contractuele clausule in strijd met de bepalingen inzake goodwill en non-concurrentie (artikel 290) is nietig, ongeacht het recht dat van toepassing is op het franchisecontract. Dit betekent in de praktijk dat contractpartijen gerechtigd zijn een ander van toepassing zijnde recht te kiezen en dit zal een geldige rechtskeuze zijn. Echter, als het gaat om de onderwerpen die door de nieuwe Franchisewet worden beheerst, heeft deze voorrang als de franchisenemer in Nederland is gevestigd.

Indien u vragen heeft of meer informatie nodig heeft, neem dan gerust contact op met Paula Kemp.