BANNING Cassatie: Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Personen- en familierecht. Kinderalimentatie.

expertise:

Cassatie

01 november 2019

Is een niet-wijzigingsbeding voor kinderalimentatie nietig? Maakt het daarvoor uit of ten voordele of ten nadele van de onderhoudsgerechtigde is afgeweken van de wettelijke maatstaven? Is art. 1:159 lid 3 BW van toepassing voor zover aan een niet-wijzigingsbeding rechtsgevolg toekomt?

ECLI:NL:HR:2019:1689, 1 november 2019, 19-02398.

Lees hier de volledige uitspraak.