Advocatennieuwsbrief in het arrondissement ’s Hertogenbosch

21 maart 2007

Recente ontwikkelingen op het gebied van… 

A-g Spier deelt bovenstaande visie van de Hoge raad duidelijk niet en stelt in zijn conclusie bij bovenstaande arresten het volgende: “Een verplichting voor de feitenrechter om uitvoerig te motiveren hoe de ingrijpende wijziging in de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder doet drukken c.q. de positie van de werknemer nadelig beïnvloedt, vindt m.i. geen steun in het recht. Voldoende maar tevens noodzakelijk is dat zijn oordeel begrijpelijk is”. Vervolgens dient van geval tot geval te worden beoordeeld of aan deze “begrijpelijkheidseis” is voldaan.

TIP: Hieruit volgt dat nog eens het belang (voor de advocaat van een werknemer in een soortgelijke zaak) om in processtukken helder en inzichtelijk te motiveren wáárom er sprake zou zijn van een verslechterde positie van werknemers op de arbeidsmarkt en vervolgens aan de belangenbescherming onder 7:653 BW (lid 1).

Zie bijlage voor het volledige artikel.
Bron: Bossche Balie Bulletin nummer 14