Aannemen van steekpenningen door (voormalig) werknemer Holland Casino

expertise:

Arbeidsrecht

13 juli 2010

Volgens Holland Casino zou werknemer opzettelijk, althans bewust roekeloos en daarmee in strijd met de beginselen van goed werknemerschap onrechtmatig hebben gehandeld door middel van het (jarenlang) aannemen van steekpenningen. Holland Casino stelt schade te hebben geleden als gevolg van het handelen van werknemer en stelt werknemer hiervoor aansprakelijk.

De feiten

Werknemer is werkzaam geweest bij Holland Casino. Holland Casino stelt dat werknemer langjarig aanmerkelijke bedragen aan steekpenningen van X in ontvangst heeft genomen, waarvoor werknemer aansprakelijk is. Werknemer zou zich ten koste van Holland Casino ongerechtvaardigd hebben verrijkt door zich door X op zijn Zwitserse bankrekening te laten betalen voor bedragen van in totaal U.S. $ 1.084.672,65.

X is reeds strafrechtelijk veroordeeld voor zijn daden. Uit de strafmaatoverweging van dat vonnis citeert het hof het volgende:

"Verdachte (toevoeging: X) heeft zich gedurende meerdere jaren schuldig gemaakt aan het betalen van steekpenningen aan de heer X (gedaagde) (toevoeging: werknemer), destijds Hoofd Speelautomaten en later Directeur Gaming bij Holland Casino. Gedaagde, namens Holland Casino, en verdachte, directeur van Otimex B.V., hebben leveranciers van speelautomaten voorgehouden dat alleen via Otimex zaken kon worden gedaan met Holland Casino en dat dit diende te gebeuren volgens de spelregels van Otimex. Verdachte heeft de leveranciers verzocht de factuur voor het leveren van de speelautomaten op naam van Otimex met een aanzienlijk bedrag te verhogen. Vervolgens heeft verdachte de leveranciers het verschil tussen de werkelijke prijs en het gefactureerde bedrag aan zich zelf respectievelijk een andere aan verdachte gelieerde onderneming laten betalen. Een deel van de aldus verkregen verdiensten is via allerlei omwegen in opdracht van verdachte op de bankrekening van de heer X in Zwitserland bijgeschreven. Verdachte heeft zich aldus schuldig gemaakt aan corruptie, waardoor Holland Casino voor een aanzienlijk bedrag is benadeeld en verdachte zichzelf aanzienlijk heeft verrijkt."

Oordeel hof

Het hof heeft aan het bewijsstuk uit het strafrechtelijk vonnis van X bewijskracht toegekend die hem goeddunkt. Het hof is van oordeel dat werknemer actief heeft meegewerkt aan het opzetten en ten uitvoer brengen van een tegenover zijn toenmalige werkgever Holland Casino opzettelijk met de beginselen van goed werknemerschap in strijd zijnde en onrechtmatige constructie, welke constructie tot gevolg had dat Holland Casino aanzienlijk meer voor de door haar aangeschafte speelautomaten heeft moeten betalen dan zonder die constructie het geval zou zijn geweest. Het hof stelt dat werknemer hiervoor aansprakelijk is en dat werknemer ongerechtvaardigd is verrijkt.

Naar mening van het hof heeft werknemer niet voldoende toegelicht en gemotiveerd dat het bij de overmakingen op zijn Zwitserse bankrekening om iets anders zou zijn gegaan dan om steekpenningen in het kader van door derden via X aan Holland Casino gedane garanties.

Het hof veroordeelt werknemer tot betaling van U.S. $ 1.084.672,65, dan wel de tegenwaarde van dat bedrag in euro’s op de dag van de betaling, te vermeerderen met de wettelijke rente.

www.rechtspraak.nl, LJN: BM9462