Publicaties

BANNING ABC – Garantie

Geplaatst op | Publicatie

Veel contracten bevatten een garantiebepaling. Wat is een garantie precies? De wet geeft geen definitie. Of sprake is van een garantie en wat die garantie inhoudt, is een kwestie van uitleg. Daarbij wordt niet alleen naar de letterlijke bewoordingen van de bepaling gekeken, maar ook naar de bedoeling van partijen en wat zij over en weer redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (het zogenaamde Haviltex-criterium). 

  • Uitleg;
  • Verwachtingen van de toegezegde prestatie;
  • Aard van de te leveren prestatie;
  • Product, eigenschap en resultaat;
  • Dienst, zorgvuldigheid of inspanning;
  • Onderzoeksplicht;
  • Overmacht;
  • Verstrijken van de garantieperiode.

Een garantiebepaling geeft in het algemeen een nadere omlijning van hetgeen de wederpartij van de toegezegde prestatie mag verwachten. Dat hangt onder andere weer af van de aard van de te leveren prestatie.

Bij de verkoop van een product zal de garantie veelal worden verleend op het bezit van bepaalde eigenschappen. Vaak wordt daaraan een bepaalde periode gekoppeld. De producent van beton kan bijvoorbeeld garanderen dat het beton voor een periode van tien jaar een bepaalde hardheid heeft.

Een garantie kan ook voor een bepaald resultaat worden gegeven. Denk aan de garantie van een schoonmaakbedrijf om de vlekken in de vloerbedekking van het kantoorpand te reinigen.   

Bij het zuiver verrichten van een dienst wordt vaak een bepaaldezorgvuldigheid of inspanning gegarandeerd. De adviseur kan bijvoorbeeld garanderen dat hij bij het opstellen van het advies zo zorgvuldig mogelijk te werk is gegaan of die inspanning heeft geleverd die in alle redelijkheid van hem gevergd kan worden.

Dat de ene partij een bepaalde garantie verstrekt, betekent overigens niet dat de wederpartij daarop altijd volledig mag afgaan. In sommige gevallen kan op haar een onderzoeksplicht rusten. Dit hangt onder andere af van omstandigheden zoals de deskundigheid van partijen en de formulering van een garantiebepaling. Is de formulering onduidelijk, dan mag van een partij die wordt bijgestaan door een (juridisch) adviseur worden verwacht dat zij om opheldering vraagt over de strekking van de bepaling. Blijft dat onderzoek achterwege, dan kan dat in sommige gevallen ertoe leiden dat later geen beroep kan worden gedaan op de garantiebepaling.

Verder geldt dat degene die de garantie verstrekt zich in sommige gevallen niet of beperkt kan beroepen op overmacht. Stel de verkoper garandeert dat de machine een bepaalde eigenschap bezit en vervolgens blijkt dat die eigenschap ontbreekt. In dat geval kan de verkoper zich er niet achter verschuilen dat het ontbreken van die eigenschap niet aan hem te wijten is. Hij garandeert de eigenschap immers.

Tot slot, ook na het verstrijken van de garantietermijn kan degene die garantie heeft verstrekt op grond van de wet nog verplichtingen hebben ten opzichte van de wederpartij. Zo kan bijvoorbeeld de verkoper van een machine in sommige gevallen nog steeds gehouden zijn om bepaalde gebreken te repareren.