A-C
D-I
J-L
M-R
S-V
W-Z
Filter

Alle artikelen

Naar een versterkt DigiD voor berichtenverkeer met de overheid

donderdag, 07 december 2017

In het eerste BANNING Bulletin van dit jaar berichtten wij over het Concept voorstel Wet Generieke Digitale Infrastructuur (Wet GDI). De planning is om het wetsvoorstel eind 2017 voor advies naar de Raad van State te sturen zodat de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer plaats kan vinden in 2018. Vanaf 1 oktober 2018 zou de wet gefaseerd in werking moeten treden. Deze wet beoogt een betrouwbare toegang van burgers en ondernemingen tot elektronische dienstverlening van Nederlandse bestuursorganen en aangewezen private organisaties (zoals pensioenuitvoerders en zorgverzekeraars) te waarborgen. 

Lees meer

Onbetaald verlof en de werkingsduur van het non-concurrentiebeding

woensdag, 06 december 2017

Recent heeft de kantonrechter Amsterdam geoordeeld over de vraag of een periode van onbetaald verlof (‘sabbatical’) van invloed kan zijn op de overeengekomen werkingsduur van een non-concurrentiebeding. In beginsel is dat niet het geval. Uit onderhavige zaak volgt dat een sabbatical echter wel als omstandigheid kan worden meegenomen in de belangenafweging van de kantonrechter. De werkingsduur van het non-concurrentiebeding (maar ook van andere beperkende bedingen, zoals het relatiebeding) werd daarom in dit geval alsnog beperkt.

Lees meer

Doorlopend leasecontract: betaalt de ex-werknemer de rekening?

woensdag, 06 december 2017

Het komt met regelmaat voor dat een arbeidsovereenkomst eindigt terwijl een leasecontract nog doorloopt. De vraag is wat er op dat moment met het leasecontract gebeurt en wie voor de kosten op moet draaien. Recent deed de Rechtbank Midden-Nederland een uitspraak waaruit blijkt dat ook het beginsel van goed werkgeverschap daarbij een rol kan spelen. 

Lees meer
Attenderingen

Systeem elektronische uitwisseling patiëntengegevens nu aanvaardbaar

vrijdag, 01 december 2017

Het oordeel van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat elektronische uitwisseling van patiëntengegevens in de zorg, de zogeheten zorginfrastructuur, op dit moment aanvaardbaar is, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald.

Lees meer
Attenderingen

Uitspraak Hoge Raad: IPR en volkenrecht

vrijdag, 01 december 2017

Immuniteit van jurisdictie en immuniteit van executie van vreemde staat. Ambtshalve toetsing van immuniteit van jurisdictie indien vreemde staat of internationale organisatie niet in rechte verschijnt? Bevatten art. 6 en 23 VN-Verdrag inzake staatsimmuniteit codificatie van internationaal gewoonterecht? 

Lees meer