A-C
D-I
J-L
M-R
S-V
W-Z
Filter

Laatst gepubliceerd

Publicaties

Hoe om te gaan met gemengde overeenkomsten na Hoge Raad 10 maart 2017? Is alles Haviltex?

donderdag, 16 november 2017

Op 10 maart 20171 wees de Hoge Raad een arrest over een gemengde overeenkomst, die deels het karakter van een huurovereenkomst kende en deels het karakter van een overeenkomst van opdracht. De Hoge Raad gaat hierbij in op de toepassing van artikel 6:215 BW, in het bijzonder bij samenloop met het huurrecht bedrijfsruimte. 

Lees meer

Alle artikelen

Attenderingen

Uitspraak Hoge Raad: IPR. Geschil over zeggenschap in onderneming

vrijdag, 08 december 2017

IPR. Geschil over zeggenschap in onderneming. Internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter voor vorderingen uit onrechtmatige daad (art. 5, aanhef en onder 3, EEX-Vo), en voor reconventionele vorderingen (art. 6, aanhef en onder 3, EEX-Vo).

Lees meer
Attenderingen

Uitspraak Hoge Raad: Overeenkomstenrecht

vrijdag, 08 december 2017

Overeenkomstenrecht. Afnemer van forel koopt aandelen in Turkse vennootschap met forellenkwekerij (zijn leverancier). Schending balansgarantie verkoper. Tegenprestatie voor de aandelen te voldoen door betaling van royalty’s over afgenomen forel. Opzegging leveringsovereenkomst voor forel waardoor afdracht royalty’s stopt. Uitleg samenhangende overeenkomsten. Wettelijke handelsrente; handelsovereenkomst in de zin van art. 6:119a BW.

Lees meer
Attenderingen

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Insolventierecht

vrijdag, 08 december 2017

Surseance van betaling. Akkoord aan schuldeisers aangeboden. Beslissingen rechter-commissaris als bedoeld in art. 267 Fw en art. 268a Fw. Staat gewoon rechtsmiddel open? Art. 282 Fw. Doorbrekingsgronden toepasselijk? Termijn voor instellen rechtsmiddel met beroep op doorbrekingsgronden.

Lees meer
Attenderingen

Verboden onderscheid bijstand voor samenwoners met zorgbehoefte

vrijdag, 08 december 2017

Er is geen rechtvaardiging voor een verschillende behandeling van het recht op bijstand van samenwonende tweedegraadsbloedverwanten (zoals broers en zussen) en andere ongehuwd samenwonenden, indien één van hen zorgbehoevend is. Omdat dit verboden onderscheid op verschillende manieren ongedaan kan worden gemaakt, is het eerst aan de wetgever om dit onderscheid op te heffen. Als de wetgever dit nalaat, kan de rechter alsnog ingrijpen. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald.

Lees meer

Naar een versterkt DigiD voor berichtenverkeer met de overheid

donderdag, 07 december 2017

In het eerste BANNING Bulletin van dit jaar berichtten wij over het Concept voorstel Wet Generieke Digitale Infrastructuur (Wet GDI). De planning is om het wetsvoorstel eind 2017 voor advies naar de Raad van State te sturen zodat de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer plaats kan vinden in 2018. Vanaf 1 oktober 2018 zou de wet gefaseerd in werking moeten treden. Deze wet beoogt een betrouwbare toegang van burgers en ondernemingen tot elektronische dienstverlening van Nederlandse bestuursorganen en aangewezen private organisaties (zoals pensioenuitvoerders en zorgverzekeraars) te waarborgen. 

Lees meer