A-C
D-I
J-L
M-R
S-V
W-Z
Filter

Laatst gepubliceerd

Publicaties

Heeft de aftrekpost rondom de kwalificerende werkruimte in de eigen woning wellicht zijn langste tijd gehad?

dinsdag, 14 maart 2017

Belanghebbende genoot inkomsten uit vroegere arbeid (pensioeninkomsten) en uit werkzaamheden als octrooigemachtigde en European Patent Attorney. Deze werkzaamheden verrichtte hij vanuit een werkruimte die een zelfstandig gedeelte van zijn woning vormt. De inkomsten uit de werkzaamheden heeft hij in zijn aangifte verantwoord als resultaat uit overige werkzaamheden. De kosten voor de
werkruimte heeft hij in zijn aangifte in aftrek gebracht. Deze aftrek is in geschil.

Lees meer

Alle artikelen

Bij raamovereenkomst verplicht doorcontracteren?

vrijdag, 24 maart 2017

Het Gerechtshof Amsterdam oordeelt dat een rechtspersoon die een raamovereenkomst sluit, verplicht is ook de nadere overeenkomsten te sluiten die daarin zijn voorzien. In dit geval is dat niet gebeurd, zodat sprake is van wanprestatie. De andere contractant heeft recht op schadevergoeding (ter hoogte van het positieve contractsbelang).

Lees meer

Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht

vrijdag, 24 maart 2017

Vervangende toestemming om met kind naar buitenland te verhuizen.

Lees meer

Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht

vrijdag, 24 maart 2017

Moet Hoge Raad terugkomen van het krachtens vaste rechtspraak voor faillietverklaring geldende vereiste dat de schuldenaar meer dan één schuldeiser heeft?

Lees meer

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht

vrijdag, 24 maart 2017

Werkgeversaansprakelijkheid. Beroep op verjaring (art. 3:310 lid 2 BW) naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? 

Lees meer

Uitspraak Hoge Raad: Overheidsprivaatrecht

vrijdag, 24 maart 2017

Ruimte voor Ruimte (RvR)-regeling. Mag gemeente op grond van RvR-regeling sloop van stallen en intrekking milieurechten elders in gemeente of provincie bedingen in ruil voor planologische medewerking aan woningbouw? 

Lees meer