A-C
D-I
J-L
M-R
S-V
W-Z
Filter

Laatst gepubliceerd

Publicaties

Achterwaartse verliescompensatie geschiedt op niveau van heffingsgrondslag en hoeft niet tot lagere aanslag te leiden

donderdag, 08 juni 2017

Het belastbare inkomen uit werk en woning van belanghebbende over 2004 bedroeg € 6.024. Daarover was hij na verrekening van heffingskortingen van € 2.020 geen IB/PVV (meer) verschuldigd. Het inkomen van belanghebbende over 2006 is vastgesteld op negatief € 49.783 (verlies).

Lees meer

Alle artikelen

Attenderingen

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht

vrijdag, 23 juni 2017

Wet privatisering ABP. Wachtgeldaanspraak na privatisering ABP in 1996. Hof heeft in eerdere uitspraak vastgesteld dat recht op wachtgeld bestaat op grond van de Regeling Wachtgeld en Uitkering bij Privatisering (WUP). Kunnen bepalingen uit de Ontslaguitkeringsregeling ABP van toepassing zijn als de Overgangsmaatregel ABP die bepalingen van toepassing verklaart bij de berekening van wachtgeld op grond van de WUP? 

Lees meer
Attenderingen

Uitspraak Hoge Raad: Vermogensrecht

vrijdag, 23 juni 2017

Door Ontvanger in kader van geschil met belastingplichtige betaald bedrag op kwaliteitsrekening ten name van Stichting beheer derdengelden advocatenkantoor. Is vordering tot uitbetaling van Ontvanger tegen Stichting verjaard? Is sprake van een gemeenschap? 

Lees meer

Klantenvergoeding bij einde agentuurovereenkomst geen inkoppertje

maandag, 19 juni 2017

Veel ondernemers werken met handelsagenten, omdat zij om uiteenlopende redenen behoefte hebben aan een tussenschakel tussen henzelf en de markt. Als zij op enig moment de samenwerking met de handelsagent willen beëindigen, dan heeft de handelsagent onder bepaalde voorwaarden recht op goodwill. Was de handelsagent succesvol dan kan de goodwillvergoeding aardig oplopen. Dit leidt in de praktijk vaak tot discussies tussen de handelsagent en de principaal. De vraag die dan rijst is of de handelsagent recht heeft op een klantenvergoeding en zo ja, hoe hoog deze dan moet zijn.

Lees meer
Attenderingen

Uitspraak Hoge Raad: Financieel recht

vrijdag, 16 juni 2017

Aansprakelijkheid kredietaanbieder voor mogelijke overkreditering in periode 1999-2003; ongeschreven recht. Hypothecair krediet verstrekt in verband met door een derde verstrekt advies om te beleggen met overwaarde woning. 

Lees meer
Attenderingen

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht

vrijdag, 16 juni 2017

Bevoegdheidsverdeling tussen burgerlijke en belastingrechter. Vordering tot nietigverklaring van overeenkomst met gemeente over opleggen van dagtoeristenbelasting. Bevoegdheid burgerlijke rechter om te beslissen over vordering tot nietigverklaring.

Lees meer